Бүтэц орон тоо

Тус байгууллага улсын төсвөөс 26, орон нутгийн төсвөөс 4 хүний, нийт 30 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.