Биеийн тамир, спортын салбарын статистикийн улсын нэгдсэн тооллого