Төв аймгийн ЕБС-н дундах "Шатрын бодлого бодолтын цахим тэмцээн"