Төв аймгийн ЕБС-н бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын гэртээ хийх дасгалын цахим уралдаан