ТӨВ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ИНФОГРАФИК