БТСГ-т хүн амын бие бялдарын түвшинг тогтоох сорилын хяналт шинжилгээ үнэлгээний баг ажиллаж байна

БТСГ-т хүн амын бие бялдарын түвшинг тогтоох сорилын хяналт шинжилгээ үнэлгээний баг ажиллаж байна