Сүхбаатар аймгийн БТСГ биеийн тамир спортын салбарын Портальд нэгдлээ

Сүхбаатар аймгийн БТСГ биеийн тамир спортын салбарын Портальд нэгдлээ.