БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 ОНЫ БАЙДЛААР