Бүтэц орон тоо

Тус байгууллага улсын төсвөөс 26 хүн, орон нутгийн төсвөөс 4 хүн, нийт 30 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.