Хөвсгөл аймагт 2017 онд

Энэ онд Олон улс, Улсын чанартай тэмцээн Хөвсгөл аймагт 3 төрлөөр явагдна. Олон улсын стандартын Хөнгөн атлетикийн тартан зам дээрээ Хөнгөний тэмцээн авах сонирхолтой байгааг Хөнгөн атлетикийн холбоонд уламжлъя.