Авто машингүй 10000-Архалт өдөрлөг

Аймгий засаг даргын 2018 оны 05 дугаар срын 16 өдрийн А/313 дугаар  захирамжийн дагуу Монгол Улсын Засгий газрийн 2009 оны Нийтийн биеийн тамирын талаар авах арга хэмжээний тухай 05 дугаар тогтоол, 2017 оны үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 289 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Автомашингүй өдрийг 2018.5.25 нд ЭМГ, БТСГ, Цагдаагийн газар хамтран зохион байгуулж 42 байгууллагын 700 гаруй хүн оролцов.