Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн албаныхан сорил хүүхдүүдээс авч байгаатай танилцан заавар зөвлөгөө өгөв.Мөрөн сумын 10, 11,12 дугаар Цэцэрлэгүүдээр

2018 оны 5 сард төвийн 14 цэцэрлэгээр явж сорил авч буй үйл ажиллагаатай танилцаж байгаа ба заавар зөвлөгөө өгөхөөс гадна Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн сургалт,заах арга зүйг хамтран гүйцэтгэж байна. Мөрөн сумын 10,11,12 дугаар цэцэрлэгийн Сорил авч буй үйл ажиллагаанд заавар зөвлөгөө өгч , хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлалыг танилцуулав.