Бүтэц орон тоо

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/451 тоот захирамжаар Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоо шинэчлэн батлагдсан. БТСГазар нь үндсэн 19 ажилтан албан хаагчтай Дасгалжуулагч 12 спортын төрөлд  үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хавсралт файл: