Монгол улсын ерөнхийлөгч 53 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2019 оны 153 дугаар тогтоол “Төрийн биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлого”, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 13 дугаар хурлын тэмдэглэл, Аймгийн засаг даргын А/35 дугаар захирамж гаргасан хол

Монгол улсын ерөнхийлөгч 53 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2019 оны 153 дугаар тогтоол “Төрийн биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлого”, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 13 дугаар хурлын тэмдэглэл, Аймгийн засаг даргын А/35 дугаар захирамж гаргасан холбогдуулан онлайн сорил авах тэмцээнийг 2020 оны 04 сарын 01-нээс эхлэн 04 сарын 30-ны өдрийг хүртэл онлайнаар хэлбэрээр 4 насны ангилалаар зохион байгууллаа. Тэмцээнд Өсвөр нас  13-15 нас, 16-17 нас, Залуучууд 18-25 нас Насанд хүрэгчдийн 26-35 нас Ахмад 36-дээш насны ангилалаар  зохион байгууллаа. Тэмцээнд нийт 4 насны ангилалаар 30 гаруй иргэд оролцлоо. Насны ангилал тус бүр эхний 3-н байр эзлүүлж, нийт 3 дасгалын нийлбэрээр эрэгтэй, эмэгтэй эхний 3- байр эзлүүлж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнав.