“Эх байгалиа хайрлаж-Идэвхтэй амьдарцгаая” сэдэвт явган аялалын 05 сарын 19-ны өдөр зохион байгууллаа.

Монгол улсын засгийн газрын 05 тогтоол, амьдралын буруу хэвшлээс ,халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Аймгийн үйл ажиллагаа Спортын салбар холбоодын тэргүүн, дасгалжуулагч, ивээн тэтгэгч, идэвхитэн гишүүдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, чийрэгжүүлэх зориолгоор Жил бүр уламжлан болгон зохион байгуулдаг “Эх байгалиа хайрлаж-Идэвхтэй амьдарцгаая” сэдэвт явган аялалын 05 сарын 19-ны өдөр зохион байгууллаа.  Аялалыг Сүмбэр сум-Хүрийн ногоо-Сүмбэр гэсэн маршуртаар зохион байгуулсан. Аялалын үеэр Спортын 6-н төрлөөр зохион байгуулж, нэгдсэн дүнгээр байр эзэлүүлэн мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан. Аялал нийт 8 спорт холбоодын  80 гаруй иргэдэд оролцлоо.