• Спортын салбарын болон Спорт холбоодын шинэ жил зохион байгуулах.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, December 20, 2019