Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 тоот зарлигийг хэрэгжүүлж аймгийн хэмжээнд "Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорил"-ыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, April 1, 2018 to Monday, April 30, 2018