Завхан аймагт зохион явагдсан “Биеийн тамир, спортод хүн амын оролцоог эрчимжүүлэх нь” сэдэвт сургалт

Завхан аймагт зохион явагдсан “Биеийн тамир, спортод хүн амын оролцоог эрчимжүүлэх нь” сэдэвт сургалт, баруун бүсийн биеийн тамир, спортын салбарын ажилтан, албан хаагч нарын уралдаан тэмцээнд байгууллага хамт олноороо оролцож, сагсан бөмбөг, Волейболын тэмцээнд 1-р байр, Дартсын тэмцээнд 3-р байр, Биллярдын тэмцээнд 3-р байранд тус тус шалгарсан.