Хүний нөөцийн ил тод байдал

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
     -Ёс зүйн дүрэм, журам
           Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
           Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
           ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам (152.06 KB)

Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр
- Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам (32 KB)  - Тогтоол 99.
  /2010 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/

 

Хүний нөөцийн мэдээлэл
      -Дарга    

      -Газрын бүтэц, орон тоо

      -Хэлтсийн удирдлагууд
      -Албан хаагчдын мэдээлэл
    

Хүний нөөцийн стратеги
      -Хүний нөөцийн стратеги
    
Cул орон тоо
Нэгжийн нэр Албан тушаал орон тоо Ангилал, зэрэглэл
1 Спортын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалтын хэлтэс Спортын тэмцээн, наадам, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-6
2 Үндэсний шигшээ багийн алба Өндөр зэрэглэлтэй тамирчдын сургалт дасгалжуулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-6

 

 
      -Дүрэм журам
    
Mongolian