Хүний нөөцийн ил тод байдал

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
     -Ёс зүйн дүрэм, журам
           Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
           Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
           ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам (152.06 KB)

Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр
- Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам (32 KB)  - Тогтоол 99.
  /2010 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/

 

Хүний нөөцийн мэдээлэл
      -Дарга    

      -Газрын бүтэц, орон тоо

      -Хэлтсийн удирдлагууд
      -Албан хаагчдын мэдээлэл
    

Хүний нөөцийн стратеги
      -Хүний нөөцийн стратеги
    
Cул орон тооны зар
      -Дүрэм журам
    
Mongolian