Монгол улсын хууль

БТСГ нь үйл ажиллагаандаа доорхи Монгол хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг.

 1. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
 2. Захиргааны ерөнхий хууль 
 3. Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль 
 4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 5. Авлигын эсрэг хууль
 6. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 7. Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
 8. Төрийн албаны тухай хууль
 9. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
 10.  Хөдөлмөрийн тухай хууль
 11. Биеийн тамир спортын тухай хууль
 12. Биеийн тамир, спортын тухай /шинэчилсэн найруулга/
 13. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 14. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль 
 15. Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль 
Mongolian