Хөвсгөл аймгийн засаг даргын А/304 дүгээр захирамж