Бүтэц орон тоо

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/451 тоот захирамжаар Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоо шинэчлэн батлагдсан. БТСГазар нь 20 ажилтан албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хавсралт файл: