2017 оны Онцлох 9-н зүйл

ОНЫ ОНЦЛОХ 9 ЗҮЙЛГурав. Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд Улсад түрүүллээ.Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлиг /Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын ажлыг жилд 2 удаа орон нутагтаа зохион байгуулах ажлыг орон нутагтаа чанартай зохион байгуулж аймгийн хэмжээнд 15033 иргэн буюу сорилд хамрагдвал зохих иргэдийн 42%-ийг хамруулж сорилын арга хэмжээг орон нутагтаа оновчтой зохион байгуулж чадсанараа 18 сум, 5 тосгон , 61 төрийн байгууллага болон сургууль, цэцэрлэг, аж ахуй нэгжүүдэд сорил хариуцсан ажилтантай болгож сорилын программд эрх олгон одоогийн байдлаар 97 хэрэглэгчтэй болж хэрэглэгч,хамрагсадсын тоо нэмэгдсэн байна.Ийнхүү Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд 2017 онд Хэнтий аймаг улсдаа 1-р байранд шалгарч чадлаа.Манай аймаг нь 2016 оны сарын аянд 3-р байрт шалгарч байсан юм.