ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Нийт албан хаагчидаа Эрсдлийн үнэлгээ хийх сургалтанд хамруулж мөн байгууллагынхаа эрсдлийг илрүүлж үнэлгээ хийлээ.